Statut

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011) je bil na Občnem zboru (Zbor članov) društva Odnos dne 07.10.2016 sprejet sklep o spremembi statuta:

 

STATUT DRUŠTVA ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS 

 

I. Splošne določbe
1. člen

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS - skrajšano ime Društvo ODNOS, je prostovoljno, samostojno, nevladno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju migracij, integracije, socialnega vključevanja,  socialnega varstva, medkulturnega in medgeneracijskega  dialoga, temeljnih človekovih pravic, aktivnega državljanstva.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, katere sedež je v Domžalah. Delovno območje zajema celotno Slovenijo. Glede na področje delovanja lahko društvo ustanavlja podružnice tudi v drugih krajih Slovenije.

3. člen

Društvo ima svoj znak in pečat, ki je pravokotne oblike. V sredini pečata je napis s polnim (registriranim) imenom društva – Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS. Znak društva je :

 

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, ki delujejo na področju razvoja (raziskovanja) družbenih ved, migracij in integracije, medkulturnega dialoga, človekovih pravic, socialne in humanitarne dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. Lahko se združuje z drugimi podobnimi društvi.

 5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane društvo obvešča:
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
• preko sredstev javnega obveščanja (internet, elektronska pošta, GSM).
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja natančnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik (zastopnik) društva.

II. Namen, cilji in naloge društva
6. člen

Namen društva je širiti zavest in znanja o človeku in kompleksnosti njegovega vključevanja v sodobno raznoliko družbo in kulturo. V tem kontekstu in okviru je namen tudi interdisciplinarno  raziskovanje, izobraževanje, ozaveščanje posameznikov ter javnosti, širše družbene skupnosti in institucij ter konkretno skupnostno socialno delovanje na področju migracij, integracije, socialnega varstva, socialnega vključevanja, medkulturnega spoznavanja, dialoga, spoštovanja in povezovanja.

S socialnimi, vzgojno-izobraževalnimi, raziskovalnimi, medkulturnimi, medgeneracijskimi, prostočasnimi, športno-rekreativnimi  dejavnostmi  društvo prispeva k socialni vključenosti otrok, mladih, odraslih, družin, starejših na podlagi vrednot enakosti, solidarnosti, pravičnosti, kulturne raznolikosti, temeljnih človekovih pravic, nediskriminacije. Prizadeva si za razvoj vključujoče družbe in pravičnih javnih politik in praks na področju migracij, integracije, socialnega vključevanja, socialnega varstva, temeljnih človekovih pravic.

7. člen

 (1.) Svoj namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • Priprava in izvedba programov in projektov na področju migracij, azila in integracije, vključevanja beguncev, migrantov, oseb z mednarodno zaščito, medkulturnega in medgeneracijskega dialoga, socialnega vključevanja ranljivih skupin, socialnega varstva, pomoči družinam, temeljnih človekovih pravic, vključujočega državljanstva.
 • Socialno, psihosocialno, svetovalno, pedagoško, andragoško, psihološko, antropološko delo z otroci, družinami, mladimi, odraslimi, starši, starejšimi ter preprečevanje in reševanje  stisk, urejanje življenjskih situacij .
 • Vzgoja in izobraževanja otrok, mladostnikov in odraslih na področju družboslovja in humanistike.
 • Razvoj in uporaba metod skupnostnega socialnega dela za delo z ljudmi in za ljudi ter neformalno izobraževanje in usposabljanje za socialno delo.     
 • Zbiranje in razdeljevanje humanitarne pomoči za ranljive skupine oseb.
 • Kulturna in socialna mediacija.
 • Izobraževanje in ozaveščanje ljudi (predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci, odrasli) o pomenu vključevanja, medkulturnega spoznavanja in dialoga, mirnega sobivanja.
 • Izobraževanje in ozaveščanje strokovnih delavcev o specifičnih potrebah in položaju priseljenih otrok, mladostnikov, odraslih.
 • Raziskovanje na področju migracij, integracije, izključevanja, vključevanja v družbi.
 • Raziskovanje novih metod in oblik medkulturnega poučevanja, svetovanja in  socialnega dela.
 • Povezovanje spoznanj različnih družboslovnih  in humanističnih ved ter multidisciplinarno in meddisciplinarno, skupnostno delovanje.
 • Priprava in izvedba izobraževanj, usposabljanj na področju migracij, integracije, vključevanja, nediskriminacije.
 • Zagovorništvo pravic tujcev, beguncev in migrantov pred pristojnimi institucijami.
 • Informiranje, izobraževanje beguncev in migrantov o slovenski kulturi, državni ureditvi in delovanju institucij.
 • Izobraževalno in poklicno informiranje in svetovanje beguncem in migrantom.      
 • Priprava in izvedba prostočasnih, športno-rekreativnih, družabnih, medkulturnih, medgeneracijskih aktivnosti za otroke, odrasle, družine, starejše.

Vse navedene naloge bodo člani društva opravljali na nepridobitni podlagi.

(2.) Pridobitno dejavnost društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva:

N 82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

P 85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

M 72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

G 47.190

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (prodaja izdelkov članov društva)

I 56.290

Druga oskrba z jedmi

I 56.300

Strežba pijač

Pridobitno dejavnost društvo opravlja skladno s področno zakonodajo.

Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti  za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

III. Članstvo
8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se strokovno ali ljubiteljsko ukvarja z dejavnostmi, ki so predmet delovanja društva ali je kako drugače povezan s posameznimi področji dela in je pripravljen sodelovati za osnovne namene in cilje (naloge) društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. Obrazec pristopne izjave sprejme upravni odbor.

Društvo ima redne in častne člane. Častno članstvo v društvu je najvišji naziv, ki ga lahko društvo podeli za posebne zasluge osebam, ki društvu pomagajo.

Za rednega člana lahko društvo sprejme vsakega državljana Republike Slovenije ali tujega državljana, ki izrazi željo vključitve v društvo.

Mladoletne osebe lahko postanejo člani društva v skladu z veljavnim Zakonom o društvih. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 (sedmega) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7 (sedmega) leta do dopolnjenega 18 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo, podati pisno soglasje. Mladoletni član nima pravice glasovanja in nima pravice biti izvoljen v organe društva.


9. člen

Pravice članov so:
• da volijo in so izvoljeni v organe društva,
• da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
• da dajejo predloge in mnenja pri sprejemanju odločitev,
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
• da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega pomena,
• da lahko aktivno sodelujejo v vseh dejavnostih društva,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter z njegovim finančnim materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva ter, da izvršujejo sklepe organov društva,
• da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva,
• da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
• da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
• da varujejo interese in ugled društva.

10. člen

Članstvo v društvu preneha:
• s prostovoljnim izstopom,
• s črtanjem,
• z izključitvijo,
• s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

11. člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju pospeševanja osnovne dejavnosti društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
26. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje (donatorje), ki so lahko fizične ali pravne osebe in društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja

 IV. Organi društva
12. člen

Društvo ima naslednje organe:
• občni zbor (zbor članov),
• upravni odbor,
• nadzorni odbor,
• častno razsodišče

in predsednika kot funkcionarja.

 13. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi zaradi katere je bil sklican.

14. člen

O sklicu občnega zbora in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 5 članov. Občni zbor sprejema sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Mandatna doba članov organov je pet let. Kandidati za člane organov morajo biti prisotni na občnem zboru. Izjemoma se kandidate lahko voli v odsotnosti, če so dali h kandidaturi svoj pisni pristanek.

Združevanje funkcij v organih društva ni možno.

15. člen

Naloge občnega zbora:
• sklepa o dnevnem redu,
• sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
• sprejema program dela društva,
• sprejema finančni načrt in zaključni račun,
• voli in razrešuje predsednika in blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
• odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in častnega razsodišča,
• odloča o višini članarine,
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
• dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji (nalogami) društva,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
• sklepa o prenehanju delovanja društva.

Posamezni predlogi za razpravo na občnemu zboru morajo biti vročeni v pisni obliki upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

Občni zbor odpre predsednik društva.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

16. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je organ, ki vodi oziroma usmerja delovanje društva. Je izvršilni organ društva ki opravlja organizacijska, strokovna tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi.

Upravni odbor ima tri člane, sestavljajo ga trije člani,  ki izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora. Mandatna doba vseh članov upravnega odbora je 5 let.

Naloge upravnega odbora so:

 • vodi in usmerja društvo,
 • sklicuje občni zbor društva,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • predlaga višino letne članarine,
 • odloča o spremembi naslova sedeža društva in ustanovitvi podružnic
  in uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

17. člen

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje  predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.


18. člen

Predsednik (zastopnik) društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, upravnemu odboru in nadzornemu odboru. Predsednika društva v nepričakovani odsotnosti nadomešča predsednik upravnega odbora. Mandatna doba predsednika je 5 let.

19. člen

Častno razsodišče

O disciplinski odgovornosti članov odločba častno razsodišče. Častno razsodišče izvoli zbor članov za dobo petih let in ima tri člane. Častno razsodišče izvoli izmed sebe predsednika.

Častno razsodišče na prvi stopnji obravnava kršitve članov, ki so kakorkoli kršili določila statuta ali drugih aktov društva in izreka disciplinske ukrepe s sklepom in po postopku, ki je določen v pravilniku o disciplinskem postopku. Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe proti članom društva:

• opomin,
• odvzem funkcije,
• izključitev iz društva,

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:

-        Kršitve določb statuta,

-        Ne izvrševanje sklepov organov društva,

-        Dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva,

-        Nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

V. Finančno in materialno poslovanje društva
20. člen

Viri dohodkov društva so:
• članarina,
• javna sredstva,
• dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih in nematerialnih pravic,
• prispevki sponzorjev,
• darila, volila, donacije,
• drugi viri.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

21. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

22. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik društva ali predsednik upravnega odbora. Finančno in materialno poslovanje  je vodeno po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Društvo opravlja finančno poslovanje prek transakcijskega računa. Za opravljanje računovodstva se lahko pooblasti druga fizična ali pravna oseba.

23. člen

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo neodvisnega finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 24. člen

Nadzor nad delovanjem, zakonitostjo in izvrševanjem sklepov občnega zbora ter finančnim in materialnim poslovanjem društva izvaja nadzorni odbor, ki ima tri člane. Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let.
Nadzorni odbor deluje na sejah, ki jih po potrebi sklicuje predsednik nadzornega odbora. Slednjega izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno.

25. člen
Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

.VI. Prenehanje društva
26. člen

Društvo lahko preneha:
• po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
• po Zakonu o društvih.
V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ki ga društvo ob prenehanju delovanja določi v sklepu. V kolikor takega sklepa ni, se s premoženjem ravna kot to določa zakon, ki ureja delovanje društev. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja med člane je nična. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor članov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti Upravni organ, pri katerem je društvo registrirano.

VII. Prehodne določbe

Z dnem sprejetja prečiščenega besedila tega statuta, preneha veljati statut društva, ki je bil sprejet 8. 4. 2006. Statut začne veljati takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odločbo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.


V Domžalah, 07.10.2016                                                                                                                                              Irena Zajc, predsednica

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.